Ångerrätt

Som konsument gäller konsumenträtten och för dig som företagare köplagen

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För dig som konsument gäller att när avtal har slutits vid hembesök eller på distans ska vad som sägs om ångerrätt i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpas (härefter ”Distansavtalslagen”). Nedan information gäller inte företagskunder. Som företagare kan du klicka här och läsa mer om Garanti och Reklamation vid företagsköp.
​ 
Du har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra dig inom 14 kalenderdagar, den så kallade ångerfristen. Vid vilken tidpunkt ångerfristen börjar löpa beror på vad det är för typ av avtal.
​ 

Så här beräknas ångerfristen:

  • Om avtalet rör en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag avtalet ingås.

  • Om avtalet rör köp av en vara börjar ångerfristen löpa den dag du tar emot varan eller en väsentlig del av den, t.ex. den dag du hämtar ut varan på posten.

  • Ångerfristen börjar enligt Distansavtalslagen dock aldrig löpa tidigare än den dag du fått denna information.

När du ångrar dig gäller det här:

Om du önskar nyttja ångerrätten ska du meddela oss om detta inom ångerfristen. Meddelandet kan lämnas på olika sätt men lämpligen lämnas det skriftligen för att du ska kunna styrka att det lämnats. Begär kvitto om du lämnar ångerblanketten direkt till oss. Det går även bra att skicka oss meddelande om nyttjande av ångerrätten via rekommenderat brev. Spara postkvittot så att du kan visa att du ångrat dig i rätt tid.
​ 

Om avtalet gäller en vara

Du har som utgångspunkt rätt att få tillbaka det du har betalat för varan. Däremot ska säljaren ersättas för eventuell värdeminskning om du har använt varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta har lett till att värdet minskat.

Följande nivåer av värdeminskning gäller vid nyttjande av ångerrätten

Har en vara använts har säljaren rätt till ersättning för värdeminskning när varans skick försämrats p.g.a. slitage, trasig eller skadad i transport.

Säljaren har rätt till en större värdeminskning om det vid en undersökning av varan visar sig att varan har hanterats i större utsträckning än nödvändigt. En sådan undersökning får inte göras mer omfattande än vad som krävs för att styrka hur varan använts.

Om avtalet gäller en tjänst

Installation av beställda produkter samt löpande tjänster behandlas under reglerna om ångerrätt för tjänster. När du påbörjar användningen av tjänsten eller när tjänsten är utförd upphör ångerrätten att gälla.
​ 
 • För levererade tjänster, såsom utförd framkörning, service- och installationsarbete, ska säljaren ersättas med hela beloppet. Har tjänsten utförts är du skyldig att erlägga full betalning, erlagd betalning kommer inte heller att återbetalas efter det att installationsarbetet är utfört.

 • För löpande tjänster ska säljaren ersättas till fullo för den tid tjänsten används. Har ersättning betalats kommer denna inte att återbetalas efter det att tjänsten tillhandahållits. Ersättningen för den använda tjänsten ska beräknas i förhållande till den del av den totala tjänsten som använts.

​ 

Återbetalning 

När säljaren har mottagit meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt ska säljaren utan dröjsmål, och senast inom 14 dagar återbetala den ersättning du har betalat för varan. För att en återbetalning ska kunna göras måste först produkten returneras och vara säljaren tillhanda.

Återlämnande av varan

Du ska själv och på egen bekostnad skicka tillbaka varan utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från att du meddelat att du vill nyttja din ångerrätt. Det innebär att du ska stå för leveranskostnaden och andra kostnader för att skicka tillbaka varan. Detta innefattar också att ta ner varor som har installerats. Har du mottagit annat material är du även skyldig att återlämna detta vid nyttjande av ångerrätten.
​ 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om vad som gäller hittar du information om ångerrätt på Konsumentverkets webbplats, www.konsumentverket.se. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare, mer information om detta hittar du på www.konsumentvagledare.konsumentverket.se. Önskar du få ett ärende om ångerrätt prövat av en oberoende part kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, 08-783 17 00. Ett ärende kan även alltid hänskjutas prövning vid allmän domstol.

Utöver ångerrätten har du rätt att reklamera din vara eller tjänst om den är felaktig. Reklamationsrätten gäller under tre år efter att du tog emot varan, för tjänster gäller reklamationsrätten som utgångspunkt under tre år från det att tjänsten avslutades. Reklamation ska alltid ske inom skälig tid efter att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationsrätten följer av 17 § konsumenttjänstlagen (1985:716) för tjänster och av 23 § konsumentköplagen (1990:932) för varor. Reklamation kan göras till den adress som följer av avtalet. Du kan läsa mer om Reklamation här.
​ 

Ångerblankett

Ändringar

Svenska Alarms villkor för Ångerrätt kan komma att uppdateras regelbundet. Vid köp gäller alltid de aktuella villkoren i den medföljande Ångerblanketten.


Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.
​ 
​ 
​ 
​ 

Fick du svar på din fråga?