Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarKundvillkor
Integritetspolicy - Privacy Policy
Integritetspolicy - Privacy Policy

Vi värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter

Ellen Almquist avatar
Skrivet av Ellen Almquist
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person är en personuppgift. Väldigt mycket är således att se som personuppgifter. Hit hör inte bara namn och adress, utan även exempelvis uppgifter om en identifierbar persons ekonomi och upptagningar i bild och ljud.
​ 
I princip allt som sker med en personuppgift ses som behandling av personuppgifterna. Detta innefattar bland annat inhämtning, lagring, hantering, delning och radering. All digital hantering utgör behandling och i vissa fall även analog sådan. För behandling av personuppgifter gäller vissa regler. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter.
​ 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Svenska Alarm Gruppen AB, org.nr 556792-8402 är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs nedan. Vår postadress är Box 21049, 200 21 Malmö. Du kan även kontakta oss på 0770 112 060 eller [email protected].
​ 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

I det följande anges vilka personuppgifter som vi behandlar, ändamålet med behandlingen, på vilket sätt personuppgifterna behandlas, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar uppgifterna. Svenska Alarm kommer att behandla de uppgifter som Kunden lämnat till Svenska Alarm (namn, personnummer, telefonnummer och adress) i syfte att fullgöra avtal, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans och för statistikändamål.
​ 
Kunden, och de vars personuppgifter Kunden lämnat i larminstruktionen, har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.
​ 
Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden hos Svenska Alarm oavsett hur dessa samlats in. Om Kunden vill ha sådan information ska Kunden lämna in en skriftlig begäran till Svenska Alarm. Begäran ska skickas in underskriven per post eller per e-post. Kunden har också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.


Ändamål

Avtalsfullgörelse, fullgöra larmfunktion och åtgärd, få betalt.

Behandlingar som utförs

Kontakt med kund angående avtalsfullgörelse, kreditupplysning, leverans, betalning (inklusive indrivning av obetalda fordringar).

Kategorier av personuppgifter

Privatkund: Namn, adress, telefonnummer, kontaktperson till kund, eventuellt bild på kund om kunden så önskar, kreditupplysning.

Kontaktperson företagskund: Namn, företag, adress, telefonnummer, eventuellt bild på kund om kunden så önskar, kreditupplysning.

Laglig grund

Behandling av personuppgifterna stödjer sig på avtalet med dig som laglig grund.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker senast två år efter avtalets upphörande.

Var kommer dessa uppgifter ifrån

Vi hämtar in uppgifterna från dig. För det fall kreditupplysning sker, kan Svenska Alarm komma att få personuppgifter även från kreditupplysningsföretag.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med dig, utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fungera.

Ändamål

Larminstruktion / handlingsplan för att fullgöra larmfunktion och åtgärd.

Behandlingar som utförs

Kontakt vid larmoperation och översändande av uppgifter till väktare vid utryckning.

Kategorier av personuppgifter

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson till kund, eventuellt bild på kund om kunden så önskar, plan för vad som ska hända när larm utlöses, kontaktuppgifter till grannar.

Laglig grund

Behandling av personuppgifterna stödjer sig på avtalet med dig som laglig grund.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker senast två år efter avtalets upphörande.

Var kommer dessa uppgifter ifrån

Vi hämtar in dem från dig.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med dig, utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fungera.

Ändamål

För att kunna fullgöra fakturering och få betalt för utförd tjänst enligt avtal.

Behandlingar som utförs

Fysiska och digitala utskick av fakturor.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personuppgifter, e-postadress och telefonnummer.

Laglig grund

Behandling av personuppgifterna stödjer sig på avtalet med dig som laglig grund.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker senast två år efter avtalets upphörande.

Var kommer dessa uppgifter ifrån

Vi hämtar in dem från dig.

Måste jag lämna dessa uppgifter?
Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med dig, utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fungera.

Ändamål

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser avseende bokföring.

Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser som gäller enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut. Exempelvis genom bokföringslagen och penningtvättslagen.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personuppgifter, e-postadress och telefonnummer.

Laglig grund

Den lagliga grunden för denna behandling är den rättsliga förpliktelsen. Det är frivilligt att du lämnar dessa uppgifter. Vår behandling av personuppgifterna krävs dock enligt lag och måste därför lämnas av dig för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker när de inte längre behövs för att uppfylla bokföringsskyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078). Personuppgifterna bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Var kommer dessa uppgifter ifrån

Vi hämtar in dem från dig.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med dig, utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fungera.

Ändamål

Direktmarknadsföring.

Behandlingar som utförs

Befintlig kund: Nyhetsutskick, utskick med tips på skötsel av produkt m.m.

Presumtiva privat- eller företagskunder: Insamling, lagring och användning av uppgifter för möjliggörande av telefonförsäljning eller hembesök.

Kategorier av personuppgifter

Namn, adress, e-postadress, IP-adress.

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandling av uppgifterna har fastställts efter en intresseavvägning. Efter en bedömning och avvägning av dina intressen och våra intressen har vi funnit att det föreligger ett berättigat intresse för denna behandling.

Observera att du har rätt att invända mot denna intresseavvägning. För direkt marknadsföring är denna rätt absolut, dvs. vi måste sluta med marknadsföringen gentemot dig om du invänder.

Lagringsperiod

Befintlig kund: Gallring av personuppgifterna sker senast två år efter avtalets upphörande.

Presumtiv kund: Radering sker senast efter fyra månader.

Var kommer dessa uppgifter ifrån

Befintlig kund: Uppgifterna hämtar vi in från dig.

Presumtiv kund: Uppgifterna lämnas av personen själv, hämtas ur databas eller kommer från tredjeman, s.k. lead generators.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med dig, utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fungera.

Användning av uppgifterna

Uppgifterna kommer endast att användas för de ändamål som angetts i denna integritetspolicy. Uppgifterna kommer inte att på vårt initiativ användas för automatiskt beslutsfattande eller så kallad profilering av dig.
​ 

Kommer dina personuppgifter att delas med någon annan?

Vi kommer inte att lämna dessa personuppgifter vidare till någon annan, om vi inte måste det enligt författning/myndighetsbeslut eller för att bevaka våra juridiska rättigheter.
​ 
För det fall Svenska Alarm Gruppen AB anlitar personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsunderbiträden för behandling av personuppgifter kommer sådan behandling att ske på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.
​ 
Svenska Alarm Gruppen AB har följande biträden som behandlar de nu aktuella personuppgifterna åt oss:
 1) IT-system för tillhandahållande av larmhantering och lagring av data
 2) Larmåtgärd av certifierat bevakningsbolag och larmcentral
 3) Kundsystem för hantering av kunduppgifter
 4) Kreditvärdighetsinstitut vid kreditupplysningar
 5) Finansiella tjänster vid delbetalning av köp, inkassoärenden och fakturatjänster
 7) Marknadsföringssystem såsom Google Inc. och Facebook Inc. för marknadsföring på internet och i sociala medier. Mer information finns i vår cookiepolicy.
​ 
 Med dessa personuppgiftsbiträden har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal.
​ 

Var behandlas personuppgifterna?

De servrar som vi eller våra personuppgiftsbiträden lagar dina personuppgifter på finns inom EES.
​ 

Vilka risker finns med behandlingen och hur skyddas personuppgifter?

Svenska Alarm är ett certifierat larmbolag. För att minimera personuppgiftsrisker finns upprättade rutiner för hantering av personuppgifter. Personal kontrolleras löpande genom utdrag från belastningsregistret.
​ 
Fysiskt sparade personuppgifter förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp av stöldklass SSF-3492 med punktlarm i övervakad lokal. Endast behörig personal har tillgång uppgifterna vilket kontrolleras genom tillträdeskontroll och besöksregistrering.
​ 
Digital hantering av personuppgifter sker i ett krypterat IT-system i en säker driftmiljö. Tillgång till uppgifterna har endast personal med behörighet. I plattformen upprättas roller som begränsar personalens åtkomst av personuppgifter. Verifiering av behörighet kräver autentisering från i förväg godkänd användare.
​ 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till samt rättelse och/eller radering av dina personuppgifter som följer av gällande personuppgiftslagstiftning. Vi har dock rätt att neka en begäran om radering om det föreligger legala skyldigheter som utgör hinder mot sådan radering.
​ 
Vidare har du rätt till att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter samt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som grundar sig i en intresseavvägning och du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.
​ 
Du har även en sådan rätt att begära att dina uppgifter, för de fall de grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal, överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om överföringen är möjlig och kan ske automatiserat (dataportabilitet).
​ 
För att utöva någon av dessa rättigheter kan du vända dig till oss på någon av de kontaktuppgifter som anges ovan. Kontakta oss om du behöver hjälp, så hjälper vi dig.
​ 
Du har även en rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter hos en tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor. Om du bor, arbetar eller anser att den felaktiga hanteringen inträffat i Sverige så har du rätt att vända dig till den svenska tillsynsmyndigheten, som för närvarande är Datainspektionen.
​ 

Ändringar

För det fall att denna policy ändras medan vi fortfarande behandlar dina personuppgifter kommer vi underrätta dig. Om det sker en viktig förändring av vilka behandlingsåtgärder vi vidtar, såsom om uppgifterna ska lämnas vidare, eller om ändringen annars kan komma att få en relevant och betydande påverkan på dig, så gör vi det redan innan den nya versionen börjar tillämpas. Här hittar du Svenska alarms villkor.

Uppdaterad 2021-11-22

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.
​ 

Fick du svar på din fråga?